سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر زارعی – دانشگاه علم و صنعت ایران ایران
جواد پشتان – دانشگاه علم و صنعت ایران ایران

چکیده:

در موتورهای القایی ارتعاشات ایجاد شـده در اثـر خرا بـی بلبرینگ ها بر روی سیگنال جریان استاتور نیز مدوله می شـود . در ایـن مقالــه روشــی جدیــد بــر مبنــای بــردار پــارک، بــرای عیب یابی بلبرینگ های موتور القـایی از طریـق آنـالیز سـیگنال جریان استاتور ارائه می شود . به منظور نشان دادن قابلیت ایـن روش چندین آزمایش انجام می شود و ت أثیر عیوب محلـی بـر روی رینگ هـای داخلـی و ب یرونـی بـا اسـتفاده از ایـن روش بررسی می گردد