سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نبی اله رمضانی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

جریان اتصال بـه زمـین وارد شـده بـه سیسـتم زمـین پسـت موردنظر، از مهمترین پارامترهای طراحی سیستم زمین پستهای فشار قوی است . برای تسهیم جریان اتصال زمین ( و یا نسبت دامنه آن به دامنه جریان اتصال زمین که ضریب تقسیم جریـان نامیده می شود ) باید کلیه مسیرهای مـوازی بـا سیسـتم زمـین پست که جریان اتصـال زمـین مـی توانـد از آنهـا عبـور کنـد مدلسازی شده و لحاظ گردند . در ایـن مقالـه روشـی جدیـد، کاربردی، ساده و دقیق برای محاسـبه ضـریب تقسـیم جریـاناتصــال زمــین وتــاثیر آن بــر ولتاژهــای تماس،گــام و GPR بادرنظرگرفتن تاثیر مقاومت شـبکه زمـین پسـتهای مجـاور و همچنین اثر مقاومت پای دکلهـای خطـوط انتقـال همسـان و غیرهمسان با سیمهای زمـین متعـدد و همچنـین بـا اسـپنهای متفاوت متصل به پست ( که در روشـهای ار ائـه شـده تـاکنون امکان پذیر نبوده است ) ارائه گردیده اسـت و قـوت روش در حالات مختلف با سایر روشها مقایسـه و اثبـات شـده اسـت . همچنین تاثیر تقسیم جریـان اتصـال بـه زمـین بـر ولتاژهـای
تماس،گام و GPR بـا اسـتفاده از روش ارائـه شـده و یکـی از روشهای تحلیلی مرجع با یکدیگر مقایسه گردیده است .