سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد پیش دست – کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی مرزبان – کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
بهمن ناصر الاسلامی – کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – دانشبار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بسیاری از محققان در مورد نوسازی استخوانها به تحقیق و بررسی پرداختهاند. تئوریهای نوسازی استخوان تلاشمیکنند که ارتباط بین بارها یا تنشها و کرنشهای وارده بر استخوان و ساختار آن را بصورت اصول بنیادی و روابطریاضی تبیین کنند. در این مقاله، با توجه به ساختار مشبک استخوان، یک مدل متشکل از لینکهایی که یک سازهخرپا ما نند را ایجاد میکنند بکار رفته است. از یک سازه منظم بعنوان مدل اولیه استفاده شده است. الگوریتم مورداستفاده با توجه به انرژی کرنشی ایجاد شده در هر یک از لینکها بشرط آنکه از حد معینی بیشتر باشد، اقدام بهتقویت سازه در آن ناحیه از طریق ایجاد گرههای جدید و ریزترکردن مشبندی میکند. با توجه به این مدلسازی دوبعدی و اعمال شرایط مرزی مشخص نقاط پرچگالی استخوان بدست میآید.