سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد سیف اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
ابراهیم شیرانی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این تحقیق روش جدیدی برای لحاظ کردن اثر کشش سطحی در جریان های که اینپدیدهتاثیر قابل توجهی در رفتار آن ها دارد، ارائه شده است. برای ردیابی سطح مشترک از روش VOF-PLIC استفاده شدهو بر مبنای همین روش کشش سطحی مدل می شود. در روش جدید اثر کشش سطحی با تعریف یک نیروی حجمی که به صورت مستقیم در سلول های سرعت محاسبه می شود در معادلات مومنتوم وارد می شود. میدان، شار برای یک قطره و حباب ساکن محاسبه شد ه و خطای اختلاف فشار ، ماکزیمم و نرم سرعت جریان های پارازیتی با روش های CSS , CSF مقایسه شده است.روش جدید قادر است علاوه بر کاهش قابل توجه سرعت های پارازیتی که در سایر روش های مدل سازی کشش سطحی وجود دارد، اختلاف فشار ناشی از کشش سطحی را با دقت بالاتری محاسبه کند.