سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدوی – دانشجوی دکتری مھندسی برق، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
سماوی – دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفھان
ذاکر – دانشجوی کارشناسی، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفھان
منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استگانوگرافی یا پنهان نگا ری طی دهه گذشته اهمیت روزافزو نی یافته است و با گسترش اینترنت توجه محققین بسیاری را بر ای ارائه روشه ای اختف ای اطلاعات در تصویر به خود جلب کرده است. جاسازی درLSB از معمو ل ترین رو شهای پنهان نگاری درتصاویر است که حملات متعددی به آن مطرح گردیده است که برخی دقیق بوده و برخی دیگر دقت کمی دارند . در این مقاله روشی جدید برای پنهان شکنی روش جاسازی درLSB در تصاویر ارائه گردیده است که دقت بالایی دارد و بر مبنای تغییرات بوجود آمدهدر هیستوگرام تصاویر بر اثر این نوع جاسازی استوار است. نتایج تحلیلی و شبیه سازی ها موید دقت زیاد روش پیشنهادی است