سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوراله کثیری – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش
علی یوسفی مقدم – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرایند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش

چکیده:

تقطیر استخراجی یک روش مهم برای جداس ازی مخلوطهایی که نقطه جوش آنها به هم نزدیک بوده و یا تشکیل آزئوتروپ می دهند میباشد. شبیهسازی این فرایند امکان بررسی اثر پارامترهای مختلف را بر عملکرد آن فراهم میکند. در این تحقیق یک مدل جدید بسیار انعطاف پذیر جهت شبیه سازی انواع برجهای تقطیر از جمله تقط یر استخ راجی ارائه شده است . معادلات مدل با روش برویدن (Broyden)به صورت تو أم حل شده و به منظور افزایش همگرایی این روش تغییراتی در آن داده شدهاست.
بررسی مدل نشان می دهد بر خ لاف اکثر روشهای موج ود، ب ا ای ن روش م یتوان برجها ی تقطیر را با مشخصه های(Specifications) مختلف دلخواه شبیه سازی کرد . مقایسه نتایج حاصل از مدل اخیر با نتایج تجربی و شبیه سازی شدهموجود در مقالات نشان میدهد که مدل ارئه شده از دقت خوبی برخوردار است.