سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مهینی – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر در گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری
رضا برنگی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران
حمیدرضا مهینی – دانشجوی رشتهی فناوری اطلاعات و ارنباطات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

چکیده:

با توجه به افزایش تعداد ورودیهای جداول مسیر، مسالهی جستجوی آدرس در اینترنت، مسالهای چالش برانگیز میباشد. بدلیل سرعت زیاد، کم هزینه بودن و سادگی استفاده، حافظههای سه مقداری آدرسپذیر براساس محتویTCAM)ها)، جهت طراحی موتورهای قویِ جستجوی آدرس در مسیریابها، مطلوب میباشند. با این وجود، TCAMها اگرچه سریعترین ابزار برای جستجوی مسیر هستند ولی دارای مصرف توان نسبتًا زیادی میباشند. در این مقاله، برای جستجوی آدرس در مسیریابها، روشی سختافزاری مبتنی برTCAM پیشنهاد شدهاست. معماری پیشنهاد شده ، جهت کاهش توان مصرفی، از الگوریتم سادهسازیEspresso و تکنیک فعالسازیِ چندسطحی،(MLET) که توسط ما ارائه شده است، استفاده میکند. ارزیابیِ کارایی و شبیهسازیِ نرمافزاریِ روشپیشنهادی، نشان میدهد که بکارگیری این روش میتواند به طور قابل توجهای مصرف توان در جدول مسیر را بهبود ببخشد.