سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین صادقی – شرکت توانیر

چکیده:

در این مقاله روشی جهت محاسبه تنظیمات رله های حفاظت تحریک میدان با مشخصه آفست موهو ارائه می گردد که توسط آن امکان تعیین تنظیمات برای پاسخگوئی به نیازهای واقعی حاکم بر ژنراتور و شبکه متصل به آن تحقق یافته و از چ ندگانگی مو جود در تنظی مات که تو سط سازندگان مختلف رله ارائه می گردد پرهیز بعمل می آید . همچنین جهت کاربرد این روش در عمل و جلوگیری از وارد شدن در محا سبات پیچیده، نرم افزاری به همین منظور نوشته شده است .