سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد یحیی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه تهران
علی فاخر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به عدم اطمینان نتایج نظیره های متداول ظرفیت باربری شمع ها، نیاز به انجام آزمایش های محلی کاملاً محسوس می باشد. روشهای مختلفی جهت برآورد ظرفیت باربری شمع در حین کوبش ارائه شده است. از میان اینروشها،روش ارائه شده در این مقاله از نظر هزینه وسهولتامکان اندازه گیری ها در دریا نسبت به سایر روشها مطلوبتر می باشد. روش کار بدینصورت است که در حین کوبش به کمک یک ابزار بسیار ساده نمودار حرکت قائم شمع در اثر هر ضربه رسم شده تغییر شکل الاستیک (موقتی) شمع و همراه با میزان فرو رفت شمع بازای هر ضربه بدست می آید. آنگاه با استفاده از رابطه (Hiley 1930) “Hiley” ظرفیت باربری شمع، تعیین می شود.
این مقاله ضمن تشریحروش مذکور به تجربیات بکارگیری آن در دو پروژهدریائی میپردازد و در نهایت توصیه هایی در این خصوص ارائه می گردد. اندازه گیریها و محاسبات انجلامشده در این پروزه ها با نتایج آزمایشهای بارگذاری مقایسه شده انطباق خوب این نتایج مشاهده می گردد.
یکی از کاربردهای مهم روش ذکر شده در این مقاله، هنگامی است که شمع از فرو رفت بیشتر درخاک امتناع می کند و از طرف دیگر امکان انجام سریع آزمایش بارگذاری وجود ندارد. در چنین شرایطی می توان تصمیم گیری در مورد خاتمه عمل کوبش را به سرعت با استفاده از نتایج روش مذکور انجام داد.