سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – دانشجوی دکترای تخصصی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در مقالة حاضر روشی ساده و بدیع ارائه شده است که مستقیما به تخمین سریع فرکانس مود ارتعاشی مورد نظر در یک سازة زنجیری می پردازد . نگاشت تعریف شده میان سازة زنجیری و مدل جرم پیوستة تیر یکنواخت معادل به حل یک معادلة فرکانس بی بعد و مستقل از خصوصیات سازه منجر می شود. رابطة سادة ارائه شده برای محاسبة ریشه ها، عملا“ نیاز به حل این معادله را برطرف میسازد . اثر جرم ناپدید شده طی نگاشت بیان و روش جبران آن بررسی گردیده است .کارایی و دقت روش حاضر طی مثالهایی از ساختمانهای بلند منظم و نا منظم با تغییرات یکنواخت وغیریکنواخت جرم، سختی وارتفاع طبقه مورد بحث قرار گرفته و در نهایت خلاصه ای از ویژگیها و امتیازات روش حاضر بیان شده است