سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ایزدی – عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
علی موقر رحیم آبادی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بسیاری از نواقص امنیتی یا کارایی سیستم های توزیع شده ناشی از ناسازگاری هایی است که در سیاست های مدیریتی حاکم بر انها وجوددارد. در واقع اگر بر یک سیستم، سیاست های مدیریتی دقیق و با یکدیگر سازگار حاکم باشدبخش بزرگی از مشکلات امنیتی و امکان نفوذهای قابل تصور و یا کاستی های کارایی سیستم خود به خودر فع خواهد شد. لازمه چنین کاری امکان توصیف دقیق مجموعه این سیاست ها به مثابه یک نظامحقوقی و سنجش درستی و سازگاری انها است. هدف اصلی اینمقاله ارایه روشی پیشنهادی برای توصیف صوری سیاست های مدیریت سیستم های توزیع شده باز و همچنیناثبات سازگاری این سیاست ها است. توسعه ای از روش توصیف صوری موسوم به PDN ارایه می کنیم که امکان توصیف موجهات در خلال توصیفسیاست ها را نیز داشته باشد. به عنوان نمونه ای از سیاست های مدیریت در سیستم های توزیع شده، استراتژی های مدیریت کارایی که توسط بخش Trader سیستم درمورد چگونگی توزیع سرویس های ارایه شده توسط سرویس دهندگان در میان متقاضیان سرویس به کار می روندانتخاب و برخی از انها به این روش پیشنهادی توصیف صوری شده اند. برای بررسی و اثبات سازگاری سیاست ها ، منطق جملات امری یا SDLهمراه با یک سیستم اثبات در آن پیشنهاد و ارایه می شود. نشان می دهیم که مساله اثبات سازگاری چنین سیاست هایی در صورت ارایه تعریف منطقی سازگاری قابل تقلیل به مساله درستی یابی شامل درستی یابی استنتاجی و وارسیالگو است.