سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مرشدلو –
محمدرضا میبدی –

چکیده:

امروزه با توجه به حجم بسیار بالا و نیز روند رو به رشد میزان دادههایی که بشر با آن سرو کار دارد، نیاز به روشهایی همچون دادهکاوی برای تحلیل این حجم بزرگ از اطلاعات احساس میگردد . از طرفی با توجه به نرخ بسیار بالای تولید دادهها و اطلاعات و نیاز به تحلیل سریع آنها احتیاج به روشهای دادهکاوی داریم که بتوانند با سرعت بالایی دادهها را تحلیل نمایند . یکی از معمولترین
روشهای افزایش سرعت، موازی سازی اعمال میباشد . با توجه کاربرد روزافزون آتوماتای سلولی در کاربردهای مختلف و نیز توان موازیسازی بسیار بالای آن، بنظر میرسد استفاده از آتوماتای سلولی برای دادهکاوی زمینهای بسیار جالب و قابل توجه باشد . در این مقاله روشی برای خوشهبندی، که یکی از مهم ترین شاخههای دادهکاوی میباشد، ارائه شده است که در آن از مفاهیم آتوماتای
سلولی و کلونی مورچهها استفاده گردیده است . در روش ارائه شده در این مقاله هر داده متعلق به مجموعه دادهای که باید خوشه – بندی گردد، به یک مورچه منتسب میگردد و این مورچهها هستند که بطور همزمان در فضای آتوماتای سلولی جابجا شده و سعی میکنند تا با مورچههایی که دارای دادههای مشابه میباشند، اجتماع تشکیل دهند و بدین طریق عمل خوشهبندی را انجام دهند . آزمایشات انجام شده برای تست روش پیشنهاد شده، توانایی و قابلیت بالای این روش را برای خوشهبندی دادهها نشان میدهد .