سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فرید – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش
نصرا… مقدم چرکری – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق

چکیده:

در این نوشتار، روشی در خصوص نهان نگاری اطلاعات در مدلهای سهبعدی مثلثی معرفی میگردد. ایده اصلی این روش افزودن مثلثهایی به مدل اس ت؛ به نحوی که این افزایش بتواند اطلاعات مورد نظر برای گنجاندن را نمایندگی کند. روش ساخت مثلثها نیز بر اساس انتخاب مجموعهای از مثل ثها بر حسب مساحت آ نها و انتخاب یکی از میان ههای مثلث بر حسب رشته پیا می که هدف اصلی، گنجاندن آن در مدل است ؛ استوار م یباشد. میدانیم که میانه مثلث در برابر تغییر مقیاس یکنواخت و انتقال مقاوم است . همچنین برای مقاومت در برابر چرخش، ترتیب خاصی را در انتخاب میانه و مثلثی که به مدل افزوده میشود، درنظر گرفتهایم. افزون بر این موارد، گنجاندن بر حسب ترتیب خاصی از مثل ثها صورت م یگیرد تا در استخراج از همین ترتیب استفاده گردد. در آزمو ن-
های صورت گرفته مشخص گردید که روش پیشنهادی در برابر مجموعه حملههای چرخش، تغییر مقیاس و انتقا ل، که به حمله مشابهت نیز موسوم است، مقاوم میباشد.