سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر صادقی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی
سیدامیرحسن منجمی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی
پیمان معلم – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

بشر در حال حاضر در حال ورود به دنیای جدیدی است : دنیای مجازی . در دنیای مجازی باید ابزاری برای مکانیابی اعضای بدن و اشیاء وجود داشته باشد . به این منظور از ردیابهای سه بعدی استفاده میشود تا بتوان اطلاعات بصری را با کیفیتی بالا شبیه سازی نمود . یکی از روشهای بینایی سه بعدی , داشتن یک سیستم استریوست . در یک سیستم استریو با داشتن حداقل دو تصویر از یک
صحنه،میتوان به استخراج عمق پرداخت که این عمل بر مبنای تطابق استریو انجام میشود . در این راستا مهمترین کار، افزایش سرعت اجرا و دقت و در پی آن کاهش پیچیدگی محاسباتی است . هر چقدر بتوان فضای جستجو را کاهش داد، نه تنها مرحلهی تطابق سریعتر اجرا میشود، بلکه به شرط حفظ اطلاعات مفید، احتمال وجود خطا در تطابق نیز کاهش مییابد . بنابراین یکی از مهمترین اهداف، کاهش موفق فضای جستجوست . با توجه به اهمیت سرعت اجرا، از میان الگوریتمهای مختلف بینایی استریو اعم از الگوریتمهای بر مبنای پیکسل، بر مبنای سطح، و بر مبنای ویژگی، روش مبتنی بر ویژگی در این تحقیق انتخاب شده است . در روش مورد نظر، از لبههای غیر افقی پیوسته در خطوط اسکن متوالی، به عنوان ویژگی مناسب برای تطابق استفاده شده است . برای کاهش فضای جستجو، از قیود خط اپی پولار، محدوده اختلاف مکانی، قید ترتیب، موجک هار و قید δdc روی مشتق سویی استفاده شده است . همچنین برای کاهش عمل تطابق و در نتیجه افزایش سرعت اجرا، نقاط ویژگی یافت شده در مرحلهی اول را به صورت زنجیرههایی به هم متصل میکنیم و عمل تطابق را روی دو زنجیرهی مورد نظر از دو تصویر استریو، اعمال میکنیم . برای افزایش دقت هم از تصاویر استریوی رنگی در فضای I1I2I3استفاده کردهایم و مقایسه ای بین این فضا و فضای RGBاز نظر دقت الگوریتم مورد نظر انجام دادهایم .