سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نبی اله رمضانی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی دکترای برق
محمد فرخی – دانشگاه علم وصنعت ایران استادیار دانشکدة برق
مصطفی بابایی – شرکت توزیع شرق تهران

چکیده:

جایابی و نصب خازن در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به منظور جبران توان راکتیو، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه انجام می گردد . کاهش تلفات در سیستم قدرت از نظر مسائل اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد . در مسئله جایابی خازن تابع هدف، بهینه سازی هزینه تلفات اکتیو شبکه توزیع پس از نصب خازن و هزینه خازن نصب شده با رعایت قیود مربوطه می باشد . در این مقاله با توجه به شاخصهای تلفات اکتیو و ولتاژ شین ها، روش جدیدی مبتنی بر تئوری فازی برای تعیین ظرفیت و محل نصب خازنها ارائه شده است . نتایج بدست آمده از الگوریتم بیانگر این است که روش ارائه شده در مقایسه با مرجع ] [ ۱ پاسخ بهتری را به لحاظ حداقل سازی تابع هزینه با رعایت قیود ارائه می دهد . همچنین الگوریتم پیشنهادی براساس اطلاعات واقعی بخشی از شبکه توزیع
نمونه اجرا و در مقایسه با مقادیر و محلهای نصب خازن در عمل از لحاظ فنی و اقتصادی نتایج بهتری حاصل گردید .