سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بکرانی، – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش برق و کامپیوتر
مجتبی لطفی زاد –

چکیده:

در یک حذفکننده پژواک آکوستیکی استریو وجود همبستگی متقابل شدید بین سیگنالهای ورودی به دو کانال سیستم ارتباطاتی استریو سبب کندی قابل توجه سرعت انطباق پاسخ ضربه مدلسازی شده، با پاسخ ضربه مسیرهای آکوستیکی اتاقِ دریافت و عدم انطباق کامل، حتی پس از اتمام دوره همگرایی، میگردد. در مقاله حاضر روشی برای ناهمبسته سازی سیگنالهای ورودی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور ارائه شده است که سبب افزایش سرعت انطباق وزنهای تخمینی به پاسخ ضربه مسیرهای آکوستیکی میشود نتایج شبیهسازیها نشاندهنده بهبود عملکرد این شبکه در مقایسه با فیلترهای وفقیFIR نوع عرضی میباشد.