سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قنادرضایی – دانشکده برق و کامپیوتری دانشگاه تهران
حمید hszadeh@ut.ac.ir – دانشکده برق وکامپیوتردانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی کاربرد روشهای پردازش تصویر در شبکه های سنسوری بی سیم می پردازیم دنبال کردن اهداف حذف نویز و یافتن لبه از جمله کاربردهایی است کهروشهای کلاسیک پردازش تصویر می تواند برای شبکه سنسوری کارآمد باشد از جملهنیازهای دیگر شبکه سنسوری امکان پرسش و پاسخ از اطلاعات دریافتیدر نود های مختلف است که در این حالت شبکه بصورت یک distributed database مدلمی شود دراین مقاله در ابتدا به بررسی مدلسازی شبکه سنسوری روشهای موجود و مشکلات استفاده از روشهای پردازش تصویر در تحلیل و جم عآوری داده ها از یک شبکه می پردازیم و سپس روشی جدید برمبنای کدهای زنجیرهای برای پرسش و پاسخ منطقه ای در شبکه سنسوری بی سیم ارایه می شود.