سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدهادی تابعی – شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ( دیسپاچینگ منطقه جنوب شرق ) – دانشگاه کا

چکیده:

یک مفهوم کلیدی درتغییرساختارصنعتی قدرت الکتریکی توانائی تعیین دقیق و سریع کمیت قابلیت سیستم انتقال است . به زبان ساده، ( Available Transfer Capability ) قابلیت انتقال موجود ،اندازه ای از قابلیت سیستمهای انتقال برا ی انتقال انرژی بالاتری از سطحهای متعهد قبلی بدون تاثیرگذاشتن نامطلوبی بر قابلیت اطمینان دستگاه انتقال می باشد . جهت دسترسی آزاد به شبکه های انتقال قدرت الکتریکی و توسعه رقابت بازار تولید وانتخاب مصرف کننده ،بازار برق نیازدارد که قابلیت موجودانتقال را همزمان دریک سیستم اطلاعات با دسترسی باز، قابل دسترسی بسازد . قابلیت
انتقال موجود محدودشده بوسیله تعدادی مکانیسم های متفاوت ، شامل حرارتی، ولتاژومحدویتهای پایداری است . این مقاله در مورد مفهوم ATC و روشهای خطی برای محاسبه آن بحث می کند . با استفاده از روش پیشنهادی ابتدا توان راکتیو جاری به وسیله معادله دایره ای توان مختلط عبوری از خط انتقال تعیین شده،سپس با استفاده از ضریب توزیع توان اکتیو ، ATC محاسبه می شود . روش پیشنهادی بر روی شبکه نمونه جهت مقایسه با روش خطی بدون در نظر گرفتن توان راکتیو ومقدار واقعی ATC تست گردیده است