سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان پازوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
محمد رحمتی – عضو هیات علمی،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنع

چکیده:

در این مقاله روشی جدید جهت تقطی ع اش یاء مورد علاقه شامل، بازیکنان، توپ و خطوط در تصاویر ویدیوئی تلویزیونی مسابقات فوتبال مربوط به نمای دور (دوربین اصل ی) ارائه شده است . در روش پیشنهادی ابتدا نویسه های اضافه شده به تصویر که در تصاویر تلویزیونی رایج است، حذف می گردد، سپس ناحیه زمین بازی در تصویر مشخص می شود. در ناحیه ی مشخص شده با ترکیب روشهای طبقه بندی محلی و استنتاج فازی و بر اساس ویژگی ها ی عموم ی هندس ی و ساختار ی بازیکنان، تصویر دو سطحی بازیکنان ایجاد می گردد. برا ی پی دا کردن توپ در صحنه نیز همین مراحل اجرا می شود. خطوط زم ین باز ی با استفاده از تصویر لبه و شدت روشنایی به همراه عملگر های اصلاح کننده شامل عملگرهای مورفولوژیکی و فیلترهای هموار ساز از تصویر
استخراج می شوند. آزمایشات انجام شده نش ان داده است که، روش پیشنهادی میتواند با دقت قابل قبول و فقط بر اساس مدل های عمومیبرای طیف وسیعی از تصاویر نتایج مناسبی را ارائه نماید که در نهایت ازنتایج حاصل برای تعقیب و تحلیل های بعدی می توان استفاده نمود.