سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد وکیلی تجره – کارشناس شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران
نونا قاسمی – کارشناس ارشد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران

چکیده:

در این تحقیق فرآیند جدیدی جهت ساخت کاتالیستهای پلیمریزاسیون -α الفینها با هدف دستیابی به کاتالیزوری با فعالیت و مورفولوژی کنترل شده، طراحی و در مقیاس آزمایشگاه ارزیابی گردید . در فرآیند مذکور یک ترکیب دی آلکیل منیزی م با یک الکل واکنش داده شده و محصول حاصل با یک دی کربوکسیلیک اسید دی هالید غیراشباع و یک ترکیب کلر دهنده وارد واکنش می شود بدین ترتیب با ایجاد یک کمپلکس شیمیایی با خواص رئولوژیکی کنترل شده در یک سیستم امولسیونی روغن در روغن و سپس تبدیل ذرات امولسیونی به ذرات جامد از طریق واکنشهای شیمیایی امکان کنترل مورفولوژی فراهم می گردد، از طرف دیگر این فرآیند امکان دستیا بی به کاتالیستی با فعالیت مطلوب ، بدون ایجاد محصولات جانبی مضر همچون تیتانیم آلکوکسی تر یکلرید که علاوه بر کاهش راندمان واکنش به عنوان سم سیستم عمل کرده و فعالیت کاتالیزور را کاهش می دهند، را فراهم می آورد.