سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمهدی حلبیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در تحلیل لرزه‌ای پل‌ها، وارد کردن مشخصه‌های مبتنی بر واقعیت اندرکنش عرشة پل، کوله و خاک پشت کوله می‌باشد. اگر چه تحلیل‌های دقیق و پیچیده که بر اساساستفاده از روش‌های اجزاء محدود در مدل‌سازی این پدیده صورت می‌پذیرد،در دسترس هستند، با این حال ارائه روش‌های جایگزینی که در عمل بتوانند در طراحی مهندسی پل‌ها استفاده شوند و یا ارزیابی صحیحی از رفتار لرزه‌ای پل‌های ساخته شده داشته باشند، ضروری به‌نظر می‌رسد. یک روش ساده و اقتصادی برای وارد ساختن نقش کوله‌ها در مطالعات لرزه‌ای پل‌ها، استفاده از مدل‌های جرم-فنر-میراگر می‌باشد. سختی‌ها و میرائی‌های معادل در این روش‌ها تابعی از زمان می‌باشند و متأثر از اندرکنش خاک و سازه خواهند بود. برای سیستم کولة مورد بررسی در این تحقیق، یک روش ساده برای تعیین سختی‌ها و میرائی‌های دینامیکی خطی کوله ارائه می‌‌گردد. یک مطالعه پارامتریک برای ارزیابی اثر مشخصه‌های خاک و فرکانس تحریک بر روی این سختی‌ها و میرائی انجام می‌گیرد و با محاسبه سختی‌ها و میرائی‌های یک مدل کولة نمونه، صحت روابط به دست آمده، ارزیا‌بی می‌گردد. نتایج نشان دادند که سختی‌های دینامیکی کوله، وابستگی کاملی به سرعت برشی خاک و فرکانس تحریک داشته و میزان حساسیت هر یک از مؤلفه‌های سختی ومیرائی کوله، به این پارامترها متفاوت می‌باشند.