سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید کرمی قزلی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم وصنعت ایران تهران – ایران
احمد غلامی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم وصنعت ایران تهران – ایران
گیورک قره پتیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش الکتریکی ابتدا مدل سـیم پـیچ ترانســفورماتور در فرکــانس هــای بــالا و نیــز مــدل منبــع تخلیه جزئی، در نرم افزار EMTP شبیه سازی شده و مدل منبـ ع تخلیه جزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور ( روغن و کاغذ ) اضافه شده است . سپس در انتهای سیم پیچ نمونه هایی از ولتاژ گرفته شده و از این نمونه ها با استفاده از موجک db2 در یک سطح , تبدیل موجک گسسته گرفتـه شـده اسـت . بـا بررسـی منحنی جزء دقیق بدست آمده از تبـدیل موجـک، پـالس هـای تخلیــه جزئــی در آنهــا شناســایی شــده اســت . بــا توجــه بــه خصوصیات ذاتی کاغذ و روغن و نیز مشخصات عایقی آنهـا، شکل پالس تخلیه جزئـی رخ داده در آنهـا متفـاوت اسـت . از روی شکل پالس تخلیه جزئی و مـدت زمـان میرایـی آن نـوع عایق معیوب ( کاغذ یا روغن ) در ترانسفورماتور تشخیص داده شده است