سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هومن عرفانیان مزین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – قطب علمی قدرت
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – قطب علمی قدرت
وحید حسنی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – قطب علمی قدرت

چکیده:

توزیع بهینه تـوان یکـی از مسـایل کلاسـیک سیسـتم هـای قدرت می باشد . هدف از توزیع بهینـه تـوان آن اسـت کـه بـا تخصیص بهینه سهم هر نیروگاه، علاوه بر تـامین تـوان مـورد نیاز شبکه، هزینه تولید توان اکتیـو حـداقل گـردد . روش هـای زیادی برای تحلیل این مساله ارایه شده است که هـر کـدام ا ز این روش ها دارای محدودیت های خاصی مـی باشـد . در بـین روش های مختلف ارایه شده، روش های مبتنی بر الگوریتم های تکاملی دارای موفقیت بیشتری بوده اند . در این مقاله ابتدا روش های مختلف مبتنی بر الگوریتم هـای تکاملی معرفی و سپس معایب هر یک از این روش هابررسی می شود . در ادامه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم های تکاملی، جهت رفع معایب روش های قبلی، بـرای تحلیـل ایـن مسـاله ارایه می شود . پس از تشریح این روش، بـا اسـتفاده از شـبکه
۳۰ شینه استاندارد، کـارایی ایـن روش نسـبت بـه روش هـای دیگر نشان داده می شود .