سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
رضا کوسه لر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

در این مقاله به ارایه روشی جهت انتخاب اندازه و تعداد بهینه توربینهای بادی و باتریها در یک سیستم بادی جدا از شبکه می پردازیم . برای انجام این کار ابتدا آرایشی از اجزای چنین سیستمی را معرفی و سپس با در نظر گرفتن منحنی بار سالیانه مشخص برای منطقه مورد نظر و مقدار قابل قبول قابلیت اطمینان و با بهره گیری از معادله بالانس انرژی مابین تولید و مصرف اندازه و تعداد توربینهای بادی و باتریها بگونه ای انتخاب خواهد شد که هزینه کل سیستم Life CycleCostبه کمترین مقدار خود برسد . استفاده از این روش در طراحی بهینه سیستمهای ترکیبی باد – باتریعلاوه بر حفظ قابلیت اطمینان سیستم، می تواند یکی از اساسیترین مشکلات این سیستمها را که هزینه اولیه بالای آنها می باشد، حل نماید و آن را به کمترین مقدار ممکن خود برساند . برای بررسی
عملی روش یک نمونه از چنین سیستمهایی را شبیه سازی نموده و با استفاده از آن تعداد و اندازه بهینه توربینها و باتریها برای طرح مورد نظر محاسبه شده است .