ارجاع به سبک هاروارد

در سیستم هاروارد نام خانوادگی نویسنده به همراه تاریخ انتشار اثر مربوطه ువ داخل پرانتز در محل مناسبی از متن پژوهشی نوشته می شود. مانند مثال زیر

Computer Networks have different topology’s such as bus. star and ring (Tanenbaum and Wetherall,2012).

چند مثال از نحوه ی نوشتن منابع در قسمت مراجع در این سیستم به صورت زیر است:

Tanenbaum. S. A. and Wetherall, D.2012, “Computer Networks”. Prentice Hall. 5th Edition.

شاه بهرامی، از ۱۳۹۳، اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم های کامپیوتری، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.

فریدی ماسوله، م. ۱۳۹۲، طراحی صفحات وب با HTML و CSS. رشت: انتشارات کادوسان. – برای مقاله چاپ شده در مجله: نام مؤلفين، سال و عنوان مقاله.

Shahbahrami. A. Juurlink. B. H.H and Vassiliadis. S. Yoo A. “Implementing the YD Wavelet Transform on SIMD-Enhances General-Purpose Processors” IEEE Transactions on Multi media. Vol. 10 No. 1. pp:51-43

– برای مقاله چاپ شده در کنفرانسی: نام مؤلفین، سال انتشار، عنوان مقاله و عنوان کنفرانس.

Shahbahrami. A. Ahmadi. M. Wong. S. and Bertels. K. L. M. Yoo.” A New Approach to Implement Discrete Wavelet Transform using Collaboration of Reconfigurable Elements”International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs. pp:344-349

ارجاع به سبک ای. پی.ای(APA)

برای استناد در متن، معمولا نام خانوادگی نویسنده منبع مورد استفاده همراه باسال انتشار آن منبع شماره صفحه آن در متن ارائه می شود. سپس مشخصات کامل آن منبع در انتهای کار زیر عنوان مراجع درج میشود. فهرست مراجع براساسی نام خانوادگی نویسندگان و برپایه حروف الفبا به شرح زیر تنظیم میگردد:

قواعدمربوط به کتاب

نام خانوادگی نویسنده.نام کوچک (سال انتشار)عنوان کتاب مکان نشر.وناشر برای مثال:

شاه بهرامی، اسدالله. (۱۳۹۳). اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم های کامپیوتری، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره(شماره)، شماره صفحه.

مثال:

Shahbahrami. Asadollah. Ahmadi, Mahmood. Wong. Stephon, and Bertels. Koen. L. M.2009. A New Approach to Implement Discrete Wavelet Transform using Collaboration

of Reconfigurable Elements. International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs. pp: 344-349