مقاله روش ارزشيابي ۳۶۰ درجه در ارزيابي باليني دستياران، بررسي مقدماتي امکان اجرا، روايي و پايايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: روش ارزشيابي ۳۶۰ درجه در ارزيابي باليني دستياران، بررسي مقدماتي امکان اجرا، روايي و پايايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه
مقاله ارزشيابي
مقاله آموزش پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: سعيد عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزشيابي ۳۶۰ درجه به منظور ارزيابي عملکرد دستياران باليني، علاوه بر بهره جستن از نظرات اساتيد مورد استفاده قرار مي گيرد. ابزارهاي ارزيابي دستياران از قبيل پرسشنامه هايي که در ارزيابي ۳۶۰ درجه به کار گرفته مي شوند، بايد پايايي، روايي و سادگي اجرا داشته باشند.
 هدف از اين بررسي، ارزيابي امکان اجرا و خصوصيات روان سنجي پرسشنامه هاي ارزيابي ۳۶۰ درجه در دستياران باليني مي باشد.
روش کار: در وهله اول پرسشنامه ها با بهره جستن از مطالعه وسيع متون و نظر اهل فن تهيه گرديدند. پرسشنامه هاي ۶ سوالي بين نمونه اي در دسترس از دستياران (خود و همتايان)، دانشجويان پزشکي، پرستاران و بيماران يکي از بخش هاي آموزشي – باليني دانشگاه علوم پزشکي کرمان توزيع گرديد. ميانگين نمرات هريک از گروه ها محاسبه شد. آلفاي کرونباخ جهت ارزيابي سازگاري دروني پرسشنامه ها محاسبه و تحليل عامل جهت تبيين ساختار عاملي داده ها انجام شد. جهت پي بردن به همبستگي بين نمرات حاصل از پرسشنامه ها با يکديگر از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد.
يافته ها: بجز اعضاي هيأت علمي و تا حدي بيماران، تمامي گروه ها پرسشنامه ها را بصورت کامل تکميل کردند. آلفاي کرونباخ براي هر پنج پرسشنامه بالاي ۹۵/۰ بود. روايي محتواي پرسشنامه ها به استناد بررسي متون و نظر اهل فن مورد تاييد بود. تحليل عامل نشان داد سئوالات يک عامل را تشکيل ميدهند و در اکثر موارد (۸۰ درصد) ضريب همبستگي بين ۵ پرسشنامه مورد تحليل، معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، ابزارهاي ارزيابي ۳۶۰ درجه از سادگي اجرا، پايايي و روايي مطلوب براي ارزشيابي توانمندي هاي محوري دستياران برخوردارند.