سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی کمک پناه – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه ژئوتکنیک موسسه بین المل
بهمن نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله به ارائه دو روش برای مسلح نمودن خاکریزهابه وسیله ژئوتکستایل می پردازد. در رش اول از ژئوتکستایل صرفا به عنوان یک عضو زهکش و با مقاومت کششی بالا که در لایه های خاکریز گسترده شده و مقاومت برشی خاک را افزایش می دهد برای مسلح نمودن استفاده شده است.روش دوم نیز سیستمی را ارائه می دهد که دران برای مسلح نمودنخاکریز از لایه های ژئوتکستایل بلوکهای بتنی و کابلهای مهاری استفاده شده است. در اینجا نیز لایه ژئوتکستایل نقش یک لایه زهکش، فیلتر و با مقاومت کششی بالا را دارد.در پایان هر روش نحوه اجرای گام به گام مسلح نمودن نیز تشریحشده است. انجه که از مقایسه بین این دوروش حاصل می شود نشان میدهد که مصرف ژئوتکستایل در روش دوم تقریبا ۱/۴ روش اول است همچنین روش دو از لحاظ اجرایی و اقتصادی نسبت به روش اول ارجحیت دارد.