سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید اسماعیل رضوی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
تاج بخش نوید چاخرلو – استادیار دانشگاه تبریز
احمد حسین آصفی نژاد – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

در پژوهش حاضر توزیع تنشها در چشم کوچک شاتون و گژن پیش در هنگامه احتراق با تاکید بر اثرات زاویه استقرار چشم کوچک روش ساقه شاتون بررسی می شود. گژن پینها لوله های جدار ضخیمی اند که به علت نسبت طول به قطر کم و تماس بخش زیادی از آن با چشم کوچک شاتون و باس پیستون، استفاده از تئوری تیرهای ساده در تحلیل آن منجر به نتایج بسیار تقریبی می شود. به این مساله باید ناتوانی روش های تحلیلی و نیمه تحلیلی در مدلسازی لبه های شاتون را افزود. بنابراین در این بررسی مدلهای المان محدود سه بعدی شامل چشم کوچک، گژن پین و باس پیستون ارایه شده و با کاربرد المانهای تماسی اندرکنش این قطعات و رفتار چشم کوچک و گژن پین مدلسازی می شود. مدلهای المان محدود نشان می دهد که روابط نیمه تجربی نمی توانند توزیع تنش بحرانی را به درستی پیش بینی کنند.