روش و مراحل آزمایش

مواد: نمک ها شامل CaCl2,NaCl,MgCl2,KCl ، نفت با دانسیته (API=24) 0/9099 و همچنین نانو ذره با مشخصات جدول ۱ مورد استفاده قرار گرفته است. و در نهایت آزمایشات بر روي ماسه متراکم شده شامل ذرات شیشه و رس انجام شده است.

روش انجام آزمایش سیلاب زنی:

در ابتدا ماسه متراکم شده را با آب شور اشباع کرده و در ادامه نفت به سیستم تزریق کرده تا ماسه متراکم شده در شرایط اشباع آب باقی مانده قرار بگیرد و به مدت چند روز به همان صورت باقی می ماند و مرحله اصلی با تزریق آب با شوري کم و نانو ذره تحت دما و فشار مورد نظر به انجام می رسد و تا جایی ادامه پیدا می کند که دیگر نفتی از ماسه متراکم شده تولید نشود. تولید تجمعی نفت در مراحل مختلف گزارش می شود .علاوه بر این، پارامتر فشار نیز جهت کنترل بهتر فرآیند به صورت پیوسته اندازه گیري می شود.

 ارائه و تحلیل نتایج

در این آزمایش ابتدا تاثیر یون ها محلول در آب بر مقدار برداشت نفت بررسی شده است. بدین منظور ۴ آزمایش انجام شده ، که شرایط آنها در جدول ۲ نشان داده شده است. در هریک از آزمایش ها یکی از یون هاي مورد نظر را در مقدار شوري ثابت مورد آزمایش قرار داده و همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود تاثیر یون Ca2+ از بقیه یون ها بیشتر بوده زیرا. پس از تعیین یون بهینه ، نانو ذره با غلظت ۰/۱درصد وزنی در این غلظت به شور آب اضافه شد و پس از انجام آزمایش با نانو ذره نتایج حاصل از آن با آب با شوري کم مقایسه شد که در شکل ۳ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، پس از افزایش حجم محلول تزریقی از ۰/۲ حجم فضاي خالی میزان بازیافت نفت بیشتر از حالتی است که شوراب رقیق به تنهایی تزریق می کنیم. این روند تا ۰/۴ از حجم فضاي خالی ادامه دارد و پس از آن میزان بازیافت نفت ثابت است.