سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
سیدمسعود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف / پژوهشکده سیس

چکیده:

در این تحقیق، حل جریان غیر لزج و تراکم پذیر حول اجسام سه بعدی پیچیده توسط روش عددی صریح رو و با استفاده از شبکه بی سازمان صورت گرفته است. برایافزایش دقت گسسته سازی مکانی، از تخمین شار بر روی وجوه به روش MUSCL استفاده گردیدهو تاثیر دقت الگوریتمحل عددی بر روی مشخصات میدان جریان بررسی شده است. جهت افزایش نرخ همگرایی حل روش صریح رو در نتیجه کاهش زمان محاسباتی ، از روشهای گام زمانی موضعی و هموارسازی ضمنی مانده ها استفاده شده است. جهت اطمینان از صحت و دقت الگوریتم حل، شبیه سازی عددی جریان گذر صوتی حول بال ONERA M6 به ازاء ماخ جریان آزاد برابر با ۰/۸۴ و زاویه حمله ۳/۰۶ درجه صورت گرفته و نتایج به دست آمده با داده های تجربی و نتایج عددی معتبر در این زمینه مقایسه شده اند. همچنین حل عددی جریان مافوق صوت حول یک پرتابه به ازاء ماخ جریان آزاد ۳ صورت گرفته و مشخصات آیرودینامیکی پرتابه در زوایای حمله مختلف با اطلاعات تجربی و عددی قابل دسترس مقایسه شده اند.