مقاله روش بهبود يافته المان محدود شبکه ثابت براي حل مسايل ارتجاعي سه بعدي مواد داراي خواص تابعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: روش بهبود يافته المان محدود شبکه ثابت براي حل مسايل ارتجاعي سه بعدي مواد داراي خواص تابعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش بهبود يافته المان محدود شبکه ثابت
مقاله شبکه هاي غير منطبق بر مرز
مقاله تحليل سه بعدي ارتجاعي خطي
مقاله مواد داراي خواص تابعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده پارسي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از يک شبکه غير  منطبق بر مرز، کاربرد روش بهبود يافته المان محدود شبکه ثابت در حل مسايل ارتجاعي خطي سه بعدي مواد داراي خواص تابعي بررسي شده است. در شبکه هاي غير منطبق بر مرز، وجوه المان ها بر مرز مساله منطبق نبوده و گره هاي مرزي که در روش المان محدود استاندارد براي اعمال شرايط مرزي از آنها استفاده مي شود، وجود ندارد. از اين رو محاسبه ماتريس سختي المان هاي متقاطع با مرز و اعمال شرايط مرزي بايد با دقت کافي انجام شود. در روش پيشنهادي، ماتريس سختي المان هاي متقاطع با مرز از طريق در نظر گرفتن انرژي کرنشي قسمت داخلي آنها و انتگرال گيري عددي روي اين قسمت ها حاصل شده و شرايط مرزي اساسي مساله توسط روش تابع جريمه اعمال شده است. براي بررسي کارايي روش پيشنهادي، چند مثال عددي حل شده و نتايج با نتايج حاصل از روش المان محدود استاندارد مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که هر دو روش از تطابق خوبي برخوردار هستند.