سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی میرسلیم – دانشکدة برق دانشگاه امیرکبیر
محمدرضا مشکوه الدینی – دانشکدة صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای پیدا کردن مشخصة مغناطیسی ترانسفورماتورها پیشنهاد گردیده است . در این روش نخ ستین شیب و آخرین شیب منحنی مغناطیسی بر اساس روش سعی و خطا تعیین می شوند . اینکار توسط محاسبة جر یان هجومی با استفاده از یک منحنی مغناطیسی مفروض، توسط کامپیوتر و مقایسة آن با جریان هجومی بدست آمده از طریق عک سبرداری بوسیلة اسیلوسکپ حافظه دار صورت می گیرد . یک برنامة کامپیوتری توسط نویسندگان مقاله جهت محاسبه و رسم منحنی جریان هجومی و انجام بررسیهای مختلف بر روی آن، نو شته شده و مورد استفاده قرار گرفته است