مقاله روش تاويلي – تمثيلي فهم قرآن در عرفان و مذهب باطنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: روش تاويلي – تمثيلي فهم قرآن در عرفان و مذهب باطنيه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثل
مقاله ممثول
مقاله تاويل
مقاله عرفان
مقاله باطنيه
مقاله کشف
مقاله تعليم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شانظري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اجيه تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مکتب عرفان و مذهب باطنيه، از اين جهت که براي آيات قرآن و کلمات آن، معاني باطني قايلند، اعتقاد يکساني وجود دارد. از اين رو، هر دو طريق، براي کشف حقايق معاني قرآن کريم، روشي خاص را پاسخگو مي داند؛ اما از لحاظ «روش شناختي» تمايز و اشتراک هايي در شيوه هرمنوتيکي دو نحله فوق وجود دارد که با مطالعه دقيق در متون و منابع آنان، اين تمايز و اشتراک ها روشن مي گردد؛ با اين بيان که در تاويل عرفاني سه ويژگي وجود دارد: الف) کشف مفهوم در بطن آيات؛ ب) تهذيب نفس براي دست يابي به کشف؛ ج) گذر از معاني حسي و راه يابي به معاني باطني و روحاني.
اما در نزد باطنيه مشخصه هاي اصل تاويل عبارت است از: الف) تعيين مصداقي مفاهيم کلمات قرآن؛ ب) تعليم؛ ج) آزاد بودن و تردد معاني از حسي به روحاني و يا بالعکس از روحاني به معاني حسي.
مقاله حاضر عهده دار تبيين اين ويژگي ها و فرآيندهاي روش شناختي اين دو بينش است که با سيري در تبيين مفاهيم اصطلاحي، نظير «مثل» و «تاويل» در آراي آنها شروع و در پايان، به وجوه اشتراک و تمايز در روش آن دو در تبيين قرآن کريم پرداخته شده است و سر انجام به داوري صحيح فهم متن اشاره گرديده است.