سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدکریم بیرامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدهاشم نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرریزهای لبه تیز سازه های هیدرولیکی مهمی هستند که در آزمایشگاه های هیدرولیک و شبکه های آبیاری برای اندازه گیری دبی جریان کاربرد دارند . در این تحقیق سعی شده بر اساس روابط انرژی و مومنتم، روشی کاملاً تحلیلی برای تخمین مقدار دبی از روی سرریزهای لبه تیز مستطیلی و مثلثی، ارائه گردد . از داده های آزمایشگاهی و روابط تئوری که دیگر محققین در این زمینه ارائه کرده اند، استفاده شده و با روش پیشنهادی مقایسه شده است . نتایج این مقایسه ها برای این سرریزها در شرایط بدون فشردگی جانبی و بافشردگی جانبی مطلوب می باشد . بر اساس داده های تجربی، رابطه ای برای اثر کشش سطحی نیز پیشنهاد شده است .