سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
عباس شکاری – عضو هیئت علمی دانشکده انسانی دانشگاه کاشان
الهام اثرزاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان

چکیده:
به نظر اسمیت یکی از قوای سه گانه ذهنیت فلسفی ، قوه تعمق در کنار قوای انعطاف و جامعیت می باشد و روش آموزشی آن ، روش تدریس اکتشافی است لذا به عنوان هدف تحقیق در این مقاله در صددیم ان را بررسی، تحلیل و تبیین نماییم. ابتدا به تشریح الگوی کاوشگری و مراحل اجرای الگوی کاوشگری پرداخته شده و بعد تعریف ، ویژگی و نراحل اجرای روش اکتشافی توضیح و نام برده می شود. در پایان محاسن و محدودیت های روش تدریس اکتشافی گفته شده است. این نتیجه حاصل شد که آموزش با روش کاوشگری موجب بهبود مهارت حل مسئله ، توانایی تلفیق، تعمیم شده و علت این امر توانایی روش کاوشگری برای ترغیب خودانگیختگی دانش اموزان است.