مرحله چهارم(نمایش ایده ها بر مبنای تکوین):در این مرحله پس از ثبت ایده ها،آنها را در معرض دید همه اعضا قرار می دهیم. مرحله پنجم(بررسی و ارزشیابی ایده ها):در این مرحله سعی می کنیم ایده های گروههای متفاوت را بررسی کنیم و درباره مجموعه ایده هایشان به اظهارنظر بپردازیم.بهتر است ایده ها را از نظر اهمیت درجه بندی کنیم.برای مثال، ایده های پراهمیت را با عدد۵ و کم اهمیت را با عدد۱ نمایش دهیم.که در رسم متوازی الاضلاع ایده های خط کش و پرگار،دو خط عمود برهم و دو خط متقاطع دارای ارزش بالایی هستندو می توانند انتخاب شوند. [۱]

روش تدریس مبتنی بر خلاقیت: این روس تدریس شامل چهار مرحله می باشد: مرحله نخست ( ارائه ی مسئله):منظور از ارائه ی مسئله، تعیین وظیفه ای است که باید انجام شود. برای انجام دادن مطلوب وظیفه یا حل مسئله به نحوی اثر گذار الزامی می نماید. وظیفه یا مسئله را از جنبه های گوناگون بررسی می کنیم تا نوع وظیفه یا مسئله خود را به روشنی عیان کند. برای موفقیت بیشتر در این زمینه باید از حافظه، استدلال ، مهارت های ذهنی یا عقلانی و … بهره گرفت. گردآوری اطلاعات و واقعیت های مربوط به مسئله و تحلیل آنها هم به تعریف و روشن سازی وظیفه و مسئله کمک می کند.

مرحله دوم(راه حل یابی):در مرحله حاضر تلاش می شود به دانش آموزان یاری گردد تا راه حل های مورد نظرشان را اعـلام کنند. معلم باید سعی کند تا دانش آموزان راه حل های متفاوتی را برای حل مسئله پیشنهاد دهد. وجود راه حل هـایی سـبب می شود امکان گزینش راه حل مطلوب حاصل شود. بهتر است، به دانش آموزان بگوییم راه حل هـای مـورد نظرشـان را آن گونه که ذهنشان می رسد در دفتر چه خود یادداشت کنند، تا امکان قضاوت درباره ی آنها وجود داشته باشد.

مرحله سوم(گزینش و کاربست):در این مرحله ، معلم تلاش می کند دانش آموزان را وادار کند تا از میان انواعی از راه حل هایی که در نظر گرفته اند بهترین راه حل را برای حل مسئله برگزیند. به این منظور، می توانیم از دانش آموزان بخواهیم بـه دفتر یا برگه کار خود مراجعه کنند و راه حل های نوشته شده را بررسی و غربال کنند تا آنکه راه مطلوب حـل مسـئله روشـن شود. پس از گزینش راه حل مناسب باید آن را به کار بست. برای کمک به همبستگی کلاسی مـی تـوان ایـده هـای دانـش آموزان یا راه حل های آنان را خوانده و از دانش آموزان خواست بر اساس بهترین ایده به حل مسئله مبادرت ورزند. هر دانش آموز می تواند ایده یا راه حلی که مطلوب می انگارد انتخاب کند.