مرحله چهارم(ارزشیابی):در این مرحله از مجموعه عملیات انجام گرفته ، ارزشیابی می شود. با ارزشیابی از عملیات دو گونه تصمیم می توانیم بگیریم یا عملیات را مطلوب می انگاریم یا آنها را نامطلوب می دانیم. برابـر تصـمیم اتخـاذ شـده، فعالیـت هایی هم صورت می گیرد. یکی از فعالیت ها متوقف کردن عملیات است و دیگری پیگیری فعالیت ها و اصلاح فرآینـد کـار است. با توجه به محدود بودن زمان کلاس های درس، مطلوب اسـت ارزشـیابی از فرآینـد و مجموعـه هـا بـه عهـده معلـم باشـــد.[۱]ایـــن روش بیشـــتر در تـــدریس راهبردهـــای حـــل مســـئله مـــی توانـــد بـــه کـــار بـــرده شـــود.

روش تدریس مبتنی بر ساختارگرایی:ساخت گرایی ریشه عمیقی در فلسفه آموزش و پـرورش دارد.وبـا نگـاهی بـه آن روشن می شود که فیلسوفان و نظزیه پردازانی چون سقراط، ویکو، روسو،دیویی،پیاژه،آزوبل و برونـر در شـکل گیـری نظریـه ساخت گرایی به نوعی نقش داشته اند.به اعتقاد ساخت گرایان واقعیت بیشتر در ذهن یادگیرنده است و اوست که واقعیت را بر وفق تجارب خود شکل می دهد.و یادگیری را به عنوان فرایندی مستمر و فعـال مـی پنـدارد کـه در آن یادگیرنـده دانـش و اطلاعات را از محیط می گیرد و آن را بر مبنای استنباط های ذهنی خویش و آموخته و تجارب پیشین خود تعبیر و تفسیر می کند و بدان معنا می بخشـد.این روش دارای چهـار مرحلـه اساسـی اسـت:

کاوش ،تشریح،گسـترش، ارزشـیابی. مرحلـهی اول(کــاوش و جســتجو):معلم بــا طــرح ســوالی ســاخت ذهنــی دانــش آمــوز را نســبت بــه موضــوع فعــال مــی ســازد. برای مثال:چگونه مـی تـوان مسـاحت لـوزی را بدسـت آورد؟چـه رابطـه ای بـین مسـاحت لـوزی و مسـتطیل وجـود دارد؟ مرحله دوم(تفهیم و استنباط/تشریح):تعامل معلم با دانش آموزان،با استفاده از طرح سوالات مربوط و پیگیر و متناسب با مرحله نخست به یادگیرندگان یاری می دهد تا باورها و اندیشـه هـایی کـه از طریـق کـاوش شـکل داده انـد،با دیگـران در میـان بگذارند.در مثال مساحت لوزی،برای یافتن پاسخ های صحیح در ارتباط با سوال هال مرحلـه اول ،معلـم بـا دانـش آمـوزان و دانش آموزان با یکدیگر به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداخته و به یک استنباط و درک صحیحی از موضوع برسـند.و معلـم می تواند با طرح سوالاتی مثل:چه رابطه ای بین طول و عرض مستطیل و قطرهای لوزی وجود دارد؟

یا هر کدام از چند مثلث تشکیل شده اند؟و… برای درک بهتر کمک کند. مرحله سوم(گسترش):در این مرحله معلم کمک می کند تا دانش آموزان بـه گسترش فعالیت های ذهنی و حرکتی یا مهارتی و به تصحیح نظرات خود در ارتباط با موضوع بپردازنـد. بـه اصـول و قواعـد مورد نظر برسند و بتوانند در موقعیت های جدید از آنها استفاده کنند.در تدریس مساحت لوزی،از دانش آموزان می خواهیم در انــــــدازه هــــــای مختلــــــف لــــــوزی رســــــم کننــــــد و مســــــاحت آنهــــــا را بدســــــت آورنــــــد. مرحله چهارم(ارزشیابی):در این مرحله لازم است معلم یافته های روشی و مهارت های اکتسابی و کیفی سازی دانش آمـوزان را بیازماید تا از تغییرات پدید آمده در تفکرات و میزان تسلط بر مهارت ها آگاهی یابد و بازخوردی هـم بـه فراگیـران عرضـه کند.

بهتر است در سنجش آموخته ها و تولیدات دانشی یادگیرندگان از سوالات تفکربرانگیز استفاده شود.و دانش آمـوزان بایـد به خود ارزشیابی نیز هدایت گردند.درباره مثال می توان از دانش آموزان خواست اطلاعات مربوط به درس حاضـر را بـا رسـم نمودار یا جدولی نشان دهند یا مراحل یادگیری خود را بنویسند. از این روش می توان برای آموزش موضوعات مختلفی مثـل مســـــــاحت، محیط،حجم،ضـــــــرب اعـــــــداد مخلـــــــوط و اعشـــــــاری و … اســـــــتفاده نمـــــــود. [۱]