سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا طباطبائی نژاد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا الفت – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
زهرا منطقی – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چکیده:

پالایشگاه گاز خانگیران دارای یکسری میعانات گازی هست که بعنوان سوخت به کشورهای همسایه صادر می شود . این فرآورد ه ها در موقع خروج از کشور بایستی مورد آزمون قرار گیرند تا وجود و یـا عدم وجود مواد سوبسیددار نفتی ( از جمله گازوئیل ) در آنها مشخص گردد , و از آنجا که این میعانات گازی دارای ترکیب پیچیده های از هیدروکربنها می باشند، لذا ارائه روشی دقیـق و مناسـب بـرای آنالیز استاندارد این مواد لازم و ضروری است .
آزمون تقطیر یکی از آزمون های مهم مواد نفتی و هیدروکربنی است که اطلاعـات زیـادی در مـورد ترکیب و خواص مواد هیدروکربنی موجود در یک مخلوط ارائه می دهد . بدلیل پایین بودن هزینه آن ، سادگی آزمون و در دسترس بودن آن، این آزمون از اهمیت خاصی برخوردار است . در این کار ابتدا نمونه هایی مرجع از پالایشگاه گـاز خـانگیران تهیـه شـد . سـپس آزمـون تقطیـر
اتمسفریک برای این نمونه ها و مواد سوبسیددار نفتی ( گازوئیل ) و مخلوط های آنها انجـام گرفـت و برای هر کدام نمودارها و معادلات جداگانه ای تهیه شد . از این معا دلات می توان در مـورد وجـود یـا عدم وجود مواد نفتی سوبسیدار ( گازوئیل ) در مخلوطهای موردنظر استفاده کرد