سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عطار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
لیلا رمضانی – شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس ، بخش هیدرولیک

چکیده:

در این مقاله ، روش تعیین دبی طراحی در نیروگاهای آبی کوچک زنجیره ای در طول رودخانه با استتفاده از منحنی تداوم جریان و ذکر یک مطالعه موردی در پروژه نیروگاه آبی گجسان در استان فارس ، انجام شده در سال ۱۳۷۹ بررسی میگردد . به این منظور ابتدا عملکرد هر یک از نیروگا ه هادر چندین دبی طراحی تعیین و دبی طراحی بهینه برای نیروگاه های ۱ ، ۲و ۳ به ترتیب ۱۰% (۲/۸۷m3/sec ) ، و ۱۶% (۲/۰۳m3/sec ) و ۱۱% (۲/۷۱m3/sec) بدست آمد . در نهایت ، عملکرد ترکیبی سه نیروگاه در تحلیل اقتصادی بررسی میگردد و دبی به احتمال ۱۱ درصد( ۲/۷۱m3/sec) به عنوان بهینه انتخاب شد .