سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم مصلحی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
علی حاج شیر محمدی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

زمان بندی به موقع جریان های نقدی ورودی ( پرداختهای کارفرما ) و خروجی ( هزینه فعالیتها ) پروژه می تواند نقش موثری در افزایش سوددهی یک پروژه داشته باشد . با توجه به اینکه در بسیاری از محیطهای پروژه ای، پیمانکار عهده دار زمان بندی فعالیتها است و امکان آن نیز فراهم است تا در مورد زمان بندی پرداختها مذاکره نماید، مدیریت کارای جریان های نقدی می تواند نقش
موثری در بهبود کارایی های مالی یک پروژه ایفا نماید . از این رو در این مقاله مساله تعیین زمان، مکان و مقدار پرداختها در مسائل زمان بندی پروژه با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی(NPV) جریان های نقدی مد نظر قرار گرفته است . به علت طبیعت پیچیده ی مساله، از یک روش دو مرحله ای استفاده می گردد . بطوری که در مرحله اول ابتدا با استفاده از روش مسیر بحرانی(CPM) ، زمان بندی فعالیتها را به دست آورده، سپس با استفاده از زمان بندی حاصله، برای تعیین زمان بندی پرداخت ها از یک الگوریتم ترکیبی با نام شبیه سازی ذوب و انجماد تدریجی با لیست ممنوع(SATL) استفاده می شود . در مرحله دوم با فیکس کردن جریان های نقدی و افزودن محدودیتهای جدید اعمال شده، با هدف بهبود NPV پروژه، فعالیتها دوباره زمان بندی می گردند . به منظور بررسی الگوریتم ترکیبی ارائه شده برای مرحله اول روش، یک الگوریتم شبیه سازی ذوب و انجماد تدریجی(SA) نیز ارائه می گردد . همچنین به منظور بررسی پارامترهای مدل، آزمایشات گسترده ای با استفاده از ۶۰۰ مساله استاندارد انجام و نتایج حاصله بر روی سود و زمان تکمیل پروژه ارائه می شود .