سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد سادات حسینی – دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ت
رسول جوادیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از قواعد اقتصادی روشی برای قیمتگذاری حمل کالا در حمل و نقل ریلی ارائه شده کـه منافع راه آهن از حمل بار را بیشینه کند . در این روش تن کیلومتر ناخالص بار بـه عنـوان معیـار قیمتگـذاری بـه کـار رفتـه است . منافع غیر مستقیم حمل و نقل ریلی مانند صرفه جویی در مصرف سوخت نیز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت . طبـق محاسبات انجام شده قیمت بهینه حمل کالا برای راه آهن بدون در نظر گرفتن صرفه جویی مصرف سـوخت حـدود ١٦٤ ریال بر تن کیلومتر بار ناخالص و با در نظر گرفتن صـرفه جـویی مصـرف سـوخت حـدود ٣٨ ریـال بـر تـن کیلـومتر بـار ناخالص می باشد .