سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مکنونی گیلانی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، واحدآبشناسی مجتمع سنگ آهن گل گهر
اردشیر عسگری – مدیر امور معدن مجتمع سنگ آهن گل گهر
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

با افزایش بار آبی مزاحم محدوده معدن به ۳۵ متر در پله دهم استخراج و رسیدن دبی زهکشی به بیش از ۴۵ لیتر در ثانیه ، عملیات استخراج سنگ آهن با مشکل بالا رفتن هزینه ها ی آتشباری مواجه شده است . گزینه های مختلفی به منظور مقابله با مشکلات ناشی از حضور آب در محدوده عملیاتی معدن مورد توجه قرار گرفت، که از آن میان طرح حفر چاه های عمیق دراطراف و داخل کاواک معدن تایید گردید . در انتخاب این گزینه علاوه ب ر در نظر گرفتن چهار هدف زنجیره ای بازیافت هر چه بیشتر آب غیر قابل شرب معدن، خشک کردن چال های انفجاری تر، کاهش هزینه های آتشباری و در نهایت تصفیه آ ب شور معدن ، هدف بسیار مهم حفظ آب های شیرین زیرزمینی این معدن که اخیرا از لحاظ کیفی و ک می با مخاطراتی همراه بود، مد نظر قرارداشت. با بررسی آماری ، دبی خروجی آب شور از پیت به میزان حداقل ۶۷/۳ لیتر در ثانیه برآورد گردیدکهرسیدن به آن از طریق زهکشی به صورت فعلی مقدور ن می باشد. از پردازش داده های مربوط به فصل مشترک بین خاک و سنگ در معدن شماره یک گل گهر جهت تعیین گسل ها ی عمده، وضعیت سنگ کف و محدوده های تغذیه آب زیرزمینی کاواک معدن استفاده شد. با استفاده از سطح دینامیکی آب محاسبه شده در کاواک معدن، ارتفاع بار آبی در هر نقطه بدست آمد . از این طریق مختصات بهینه برای حفر حداقل ۷ چاه عمیق در نقاط با پتانسیل بیشتر تعیین شد . در مکان یابی هر چاه، تجربیات زهکشی سنتی به همراه شواهد هیدروژئولوژیکی مثل ارتباط جایگاه چشم ه های داخل معدن با گسل ها ی عمده منطقه، نظریه گسلش بلوکی ۴، دره های قدی می و موقعیت گسل های آب بند و آب ده لحاظ گردید. پیش بینی می گردد با توجه به اعداد و ارقام بدست آمده از آزمایشات پمپاژ معدن، دبی استخراجی از برخی از این چاه ها بتواند پار ه ای از مشکلات این معدن را رفع نماید.