سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا مظلوم اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در این مقاله به بررسی مسئله اندرکنش سازه – خاک بانگرشی نوین پرداخته می شود. این نگرش بر پایه و اصول مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای قرار دارد که در آن بستر خاکی سازه بعنوان یک پهنه بیکران تحلیل می گردد. در مراحل مهم تحلیل اندرکنش سازه و خاک شامل الف: تعیین پاسخ ساختگاه و میدان آزاد زمین و همچنین ب: تعیین امپدانس دینامیکی خاک، این پهنه بیکران توسط المانهای نامحدود مدل میگردد. تکنیک المانهای نامحدود دینامیک این امکان را فراهم ساخته است که تحلیل عددی دینامیکی و لرزه ای پهنه های بیکران را بنحوی موثر و بهینه به انجام رساند. با استفاده از نرم افزاری که از تکنیک فوق الذکر بهره می جوید، مدل سازی عددی بستر سازه انجام شده ونتایج حاصله سپس در تحلیل اندرکنش سازه ـ خاک به روش زیرسازه مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش پیشنهادی روشی سریع و کارآمد می باشد که دقت خوب و بالائی را بهمراه دارد