سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه به منظور کاهش هز ینه ها ی عملکرد س یستم که شامل هز ینه هایی چون هزینه تعمیر و هزینه جا یگزینی کامل سیستم می باشد راهکارهای مختلفی معرفی شده است . از جمله ا ین راهکارها که م ی توان بدان اشاره داشت ، روش جا یگزینی دو متغیره(N,T) است . در ا ین روش س یستم مورد مطالعه س یستمی تک واحدی ، قابل تعمیر و با یک تعمیر کننده سیستم می باشد به طور ی که به دنبال از کارافتادگی آن سیستمی نو جایگزین سیستم از کارافتاده نخواهد شد . تحت این فرض روش جایگزینی سیستم ، روش جا یگزینی دو متغیره (N,T)است که در آن Tبه مدت زمان عملکرد سیستم و N به تعداد از کار افتادگیهای آن اشاره دارد . هدف از ا ین نوشته به دست آوردن هز ینه متوسط طول مدت اجرا در واحد زمان ٢ و تعیین روش جایگزینی به ینه(N,T) به روشها ی تحل یلی یا عدد ی و در نهایت مینیمم کردن هزینه متوسط طول مدت اجرا در واحد زمان می باشد . در پایا ن نشان خواهیم داد که روش جایگزینی دو متغیره (N,T) نهتر از روشهای تک متغیرهN است .