سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد سهرابی بالسینی –
علی نجفی – مشهد سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری مشهد -مدیرعامل
محمدحسین حدادخداپرست – دانشگاه فردوسی مشهد گروه صنایع غذایی
سمیرا ایزدی مقدم –

چکیده:

در فرآیندهای موجود، استخراج و تصفیه گلوکوزیدهای شیرین کننده از برگهای استویا در برگیرنده مراحل زیادی از فرآیند می باشدکه شامل استخراج بوسیله حلال های آبی است هدف از مطالعه حاضر توسعه فرآیندهای استخراج و تصفیه شیرین کننده ها با کاهشتعداد واحدهای عمل کننده و کاهش و یا حذف کاربرد روشهای شیمیایی دربرگیرنده حلالهای آبی می باشند آن بینایی است که برای استخراج گلوکوزیدها در دما وPH انتخاب بسیار کارآمد م یباشد. همچنین نشان می دهد که فرآیندهای غشایی چند مرحله ای با موفقیت قادر به تغلیظ شیری نکننده های گلیکوزیدی است. بر اساس نتایج مقدماتی، نشان می دهد که ترکیبات تلخ مزه در فرآیند نانوفیلتراسیون از کنسانتره شیرین کننده شستشو م یشود همچنین این کار اثبات کرده است که یک فرآیند جداسازی بر مبنا غشا برای تصفیه گلیکوزیدهای اساسی شیرین کننده قابل ترقی بوده و نیازمند توجه بیشتر می باشد.