مقاله روش جديد حل معادلات سيستم هاي مكانيكي در مسايل معكوس و حذف خطا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: روش جديد حل معادلات سيستم هاي مكانيكي در مسايل معكوس و حذف خطا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل معادلات غيرخطي
مقاله مسايل معكوس
مقاله خطا
مقاله خطازدايي
مقاله ماتريس فيلتر كننده
مقاله اندازه گيري تجربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي محمدحسن‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل سيستمهاي مكانيكي معمولا به مجموعه اي از معادلات منجر مي گردد كه بايد به طور همزمان حل شود. با توجه به ويژگي هاي سيستم هاي واقعي، اين مجموعه معادلات تركيبي از دستگاه معادلات خطي و تعداد محدودي معادلات غيرخطي مي باشد و در نتيجه مجموع دستگاه معادلات غيرخطي است. روش هاي فعلي حل اين معادلات مانند روش نيوتن- رافسون، تفاوتي بين بخش خطي و غيرخطي قائل نشده و همه را به طور يكجا به صورت غيرخطي حل مي كند كه امكان بروز مشكلاتي در زمينه همگرايي روش وجود دارد. در اين مقاله روش جديدي براي حل مجموعه معادلات سيستم ارايه مي شود كه بر اساس تقسيم مجموعه معادلات به دو بخش خطي و غيرخطي استوار است. بخش خطي كه صرفا بر حسب تعداد مشخصي از متغيرها خطي است با فرض مقادير اوليه اي براي متغيرهاي غيرخطي و بدون نياز به روش هاي مبتني بر تكرار حل مي شود. بخش غيرخطي بر مبناي يك فرمول جديد براي نمو متغيرهاي غيرخطي و به روش تكراري حل مي شود. اين فرمول بر اساس بسط رشته تايلور به دست مي آيد. نمونه موردي اين تحقيق موضوع تعيين مدول يانگ با استفاده از ميزان خيز جانبي در چند نقطه از يك تير خمشي تحت خمش خالص است. از آنجا كه مقادير اندازه گيري شده داراي خطا مي باشد، مقاله حاضر روش جديدي براي فيلتر و حذف كردن خطاهاي موجود در اندازه گيري و بطور همزمان شناسايي و تعيين مشخصه هاي نامعلوم سيستم پيشنهاد مي نمايد. با توجه به استفاده روش پيشنهادي از جبر ماتريس ها در حذف خطا، قابليت اجراي كامپيوتري آن ساده و سريع مي باشد. نشان داده مي شود كه اولا روش پيشنهادي در حل معادلات غيرخطي كارا و موثر است، به تعداد حدس هاي اوليه كمتري نياز دارد و همگرايي آن نيز بسيار خوب است. كاربرد ماتريس فيلتر كننده به حذف خطا از داده ها منجر گرديد و مقدار به دست آمده براي مدول كشساني نيز در موافقت بسيار خوب با مقادير مورد انتظار است.