سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شکوهی – عضو علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین دانشکده فنی و مهندسی
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی
صلاح کوچک زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید وتحلیلی برای حل معادلات امواج سینماتیک به منظور بدست آوردن شاخه صعودی هیدروگراف رواناب خروجی روی صفحات همگرا (Converging planes) که در آنها تقارب خطوط جریان وضعیت ویژه ای را در معادله پیوستگی جریان بوجود می آورد، ارائه میگردد . در این تحقیق با بدون بعد کردن معادلات حاکم ابتدا نسبت میان زمان تعادل صفحه همگرا به زمان تعادل صفحه مستطیلی محاسبه می شود . با داشتن حل تحلیلی امواج سینماتیک برای جریان های یک بعدی(صفحات مستطیلی)، موقعیت پیشانی موج برای هر گام زمانی بر روی صفحه مستطیلی و با استفاده از ضریب تبدیل بدست آمده ، بر روی صفحه همگرا محاسبه می شود. در روش مورد استفاده، افت ناشی از همگرایی جریان در محاسبات منظور نشده و لذا دبی جریان بیش از مقدار واقعی آن محاسبه می گردد.با اعمال ضریبی کاهشی بنام "ضریب ذخیره ژئومورفولوژیکی " بر دبی بدست آمده ازمعادلات فوق الذکر، دبی واقعی خروجی از صفحه بدست می آید روند مزبور تارسیدن پیشانی موج به خروجی صفحه همگرا ادامه خواهد داشت جهت آزمون درستی الگوریتم ارائه شده در این مقاله، روش حل ارائه شده توسط . Woolhiser. که در محاسبه شاخه صعودی از حل عددی و در محاسبه شاخه نزولی از حل تحلیلی استفاده مینماید بکار گرفته شده است.