سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران
البرز تفویضی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران
امیرعباس ایزدپناه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات در پ یش بینی خواص ترمود ینامیکی مواد مختلف عدم دسترسی به معادله حالتی است که بتواند دربازه وس یعی از دمای کاه یده قابل کاربرد باشد . بر هم ین اساسα ج دیدی برای معا دله حالت هاین در مح دوده دمای کاهیده کمتر از ۰/۷ بوسیله وفایی و اربار پیشنهاد شده اس ت. به منظور بهبود در نتایج حاصل از معادله فوق در دمای کاهیده بالای ۰/۷ وهمچنین اصلاح و حل بعضی از مشکلات روش فوق در دمای کاهیده کمتر از ۰/۷روش جدیدی برای اجرای معادله حالتوفایی -اربار در نظر گرفته شده است . این روش برای حدود ٤٠ ماده از دسته پارافین ها، سیکلو پارافین ها و α هاین بر اساس آروماتیک ها مورد آزمایش قرار گرفت . و نتایج حاصل برای پارامترهای مختلف معادله حالت هاین برحسب ضریب بی مرکزی بصورت فرمولهایی استخراج شد . در نتیجه امکان استفاده از این معادله برای تمامی بازه دمای کاهیده فراهم شده و خطای محاسباتی نسبت به داده های تجربی بصورت بسیار چشمگیری کاهش یافته است.