سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی زنجان – ایران
عبدالرضا شتائی – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی زنجان – ایران

چکیده:

امروزه استفاده از نیروگاههای تولید پراکنده به سرعت در حال افــزایش میباشــد . یکــی از مشــکلات اســتفاده از ایــن نــوع نیروگاهها در ش بکه بروز پدیده جزیره ای شدن باشد . در ایـن مقاله روشی جدید برای تشخیص جزیره ای شدن توربینهـای بادی ا زنوع سرعت متغیر و ژنراتور آسنکرون ارائـه میگـردد . اساس روش ارائه شـده بـر انـدازهگیری و بـازه بنـدی THD جریان در هنگام و قبل از جزیره شدن نیروگاه بادی مخصوصا در شــرایط جــوی ناپایــدار بــرای بادهــای نــویزی و ناگهــانی میباشد . در این تحقیق مدل کامل توربین بـادی V47/Vests و
شرایط جوی نامتعادل توسـط نـرم افـزار PSCAD/EMTDCارائه میگردد و همچنین روش ارائه شده بـرای نیروگـاه بـادی منجیل که دارای شرایط ناپایدار جوی میباشد و بـا اسـتفاده از
اطلاعات واقعی سیستم و توربینهای بادی شبیه سازی میگردد .