سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره ماجدی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – ترموسینیتیک، تبریز، دانشگاه صنعت
امین سالم – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مه

چکیده:

در این تحقیق یک نرم افزار جدید برای محاسبه دمای شعله آدیاباتیک سوختهای گازی ارائه شدهاست . این نرم افزار به سهولت قابل استفاده بوده و ترکیب سوخت گازی، دمای اولیه سوخت، درصد هوای اضافی، دمای اولیه هوای ورودی، نسبت نیتروژن به اکسیژن در هوای مصرفی و فشار عملیاتی به عنوان متغیرهای ورودی دریافت میگردند . تاثیر پارامترهای مختلف بر دمای شعله آدیاباتیک با رسم نمودارهایی به سهولت قابل بررسی است . در ادامه از شبکههای عصبی جهت پیشگویی دمای آدیاباتیک شعله استفاده شده است . شبکه با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از برنامه مذکور آموزش داده شده است . در نهایت نشان داده شده است که مدل شبکه عصبی میتواند دمای آدیاباتیک شعله را با دقت خوبی برای گستره زیادی از شرایط عملیاتی پیشگویی نماید